Qui som?

La Fundació Autònoma Solidària és una entitat vinculada a la UAB que, a través de la seva àrea de Cooperació i Educació per al Desenvolupament, promou la formació, la recerca i l’acció crítica entorn a la comprensió de les desigualtats globals i les vies per a superar-les.

Conscients que aquest repte depèn d’una transformació profunda de les actuals estructures de poder i de les polítiques que estableixen des del Nord global, considerem imprescindible estimular la creació de coneixement crític i la formació d’una ciutadana activa, especialment des del context universitari, que estigui preparada per a reclamar aquests canvis i participar en la construcció de nous models econòmics i de societat més justos i sostenibles.

Amb aquest objectiu neix el projecte ESDU (Education for Sustainable Development at University), en marxa des de l’octubre de 2013, orientat a l’articulació de l’EpD en els currículums acadèmics universitaris, tot potenciant accions de sensibilització, formació, recerca i incidència política des l’educació no formal. Es duu a terme al campus de la UAB i a Barcelona a partir d’una estratègia de treball en xarxa que aglutina professorat universitari, grups de recerca, oficines de cooperació de les universitats públiques catalanes, ONGD i altres col·lectius, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Integrant l’Economia Social i Solidària (ESS) a nivell curricular

En un entorn acadèmic dotat d’escassos espais que qüestionin el model de desenvolupament imperant i afavoreixin l’aprenentatge entorn a paradigmes diferents, es planteja una iniciativa que, lligada al projecte anterior, pretén fomentar l’abordatge curricular de l’economia solidària i de la sobirania alimentària, dues propostes d’especial rellevància en l’actual context de crisis globals pel seu caràcter generador d’alternatives. Per una banda, es treballa la introducció  de l’economia social i solidària en els plans d’estudis de les titulacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Per l’altra, la presència de la sobirania alimentària a la Facultat de Veterinària, mitjançant la participació activa de membres de l’equip de deganat, professorat, estudiants i organitzacions socials externes.

El blog “Universitat i Economia Solidària” és una eina gestada en el marc d’aquesta proposta que recollirà els resultats de les experiències pròpies, referències a d’altres iniciatives amb implicació universitària inspiradores i recursos de diversos tipus que enforteixin i acompanyin el procés que iniciem.